Resultater

Håndhæver loven over for psykiatrien i mere end fire årtier

Medborgernes Menneskerettighedskommission har været på frontlinjerne for af skabe reformer inden for det psykiske sundhedsområde siden 1969. CCHR er anerkendt af den specielle udsending til De Forenede Nationers Menneskerettighedskommission som værende ansvarlig for ”mange store reformer”, der beskytter folk mod psykiatrisk misbrug; CCHR har også dokumenteret tusindvis af enkeltstående tilfælde, der viser, at psykiatriske stoffer og andre ofte brutale psykiatriske praksiser skaber sindssyge og forårsager vold.

I løbet af godt fire årtier, har CCHR’s arbejde hjulpet med at redde millioner af liv og forhindret unødig lidelse for yderligere millioner. I mange lande kræves der nu informeret samtykke for at psykiaterne kan gå i gang med psykiatrisk behandling, og der gives ret til udskydelse af behandling, advokatbistand, rådgivning samt erstatning. I nogle lande er brugen af hjernekirurgi og elektrochok på børn forbudt.

Og med hundredvis af afdelinger i 34 lande er CCHR-medlemmer aktive i hele verden, hvor de tilrettelægger marcher, offentlige høringer, udstillinger og andre tiltag for at øge den offentlige bevidsthed om de omfattende lovovertrædelser, der finder sted inden for psykiatrien.

Her følger således et kort resumé af CCHR’s mange resultater:

Lovsikrede rettigheder og informeret samtykke

 • I begyndelsen af 1970’erne førte CCHR’s undersøgelser til statslige efterforskninger af offentlige psykiatriske faciliteter i Californien, Illinois, Hawaii, Michigan og Missouri, på grund af de overgreb begået mod patienter, som CCHR havde afsløret. Dette resulterede i, at hospitalsledere og psykiatere blev afskediget, der blev afholdt strafferetssager og jurysager, og større psykiatriske enheder blev lukket på grund af overgrebene.
 • I 1976 blev den første lov, der beskytte patienter mod tvunget elektrochok og psykokirurgi blev vedtaget i Californien, der giver informeret samtykke og et forbud mod anvendelse på børn under tolv år, på grund af CCHR’s indsats.Loven blev en mønsterlov, hvorfra de væsentligste elementer blev indført af lovgivere i resten af USA og i andre lande. I Texas skal psykiatere også sikre, at obduktionserklæringer bliver udfærdiget ved alle dødsfald inden fjorten dage efter en elektrochokbehandling.
 • I Italien, hvor elektrochokbehandlingen oprindeligt blev opfundet, reagerede parlamentet i Piemonte regionen på CCHR’s oplysninger ved enstemmigt at forbyde brugen af elektrochok på børn, ældre og gravide kvinder.
 • CCHR afdækkede i samarbejde med politikere og medier i 1990 den kendsgerning, at der årligt indtræffer op mod 150 dødsfald som følge af fiksering alene i USA, hvoraf næsten ti procent er børn i en alder helt ned til 6 år. Der blev vedtaget lovgivning for hele USA i 1999, der forbød brugen af fysiske og kemiske (bevidsthedsændrende medikamenter) midler til at tvinge eller disciplinere patienter, og der blev givet ordre om at indføre et ”nationalt rapporteringssystem” og skære de offentlige midler til enhver facilitet, der ikke opfylder kravene, bort.
 • I 1980’erne og starten af 1990’erne stod CCHR i spidsen for en kampagne, der skulle afsløre og afsløre dyb søvn terapi (Deep Sleep Treatment, DST) ved Chelmsford private psykiatriske hospital i Sydney, Australien. ”Behandlingen” bestod af at gøre patienten bevidstløs i tre uger med en cocktail af psykiatriske medikamenter og dagligt electrochok, uden deres samtykke. Det dræbte 48 mennesker. CCHR opnåede sit forbud i henhold til psykiatriloven, og det er nu strafbart for psykiatere at benytte metoden. Det lykkedes også CCHR at afstedkomme Amerikas højeste niveau af statslig undersøgelse af DST og det psykiske sundhedsområde, hvilket førte til vigtige reformer.

Beskyttelse af børns rettigheder

 • I samarbejde med journalister var CCHR med til at undersøge og efterfølgende afsløre, at adskillige af de personer, der havde begået skoleskyderier, havde været under indflydelse af psykiatriske medikamenter, der havde en dokumenteret virkning af at forårsage voldelig adfærd, selvmord og mani. Dette resulterede i statslige høringer der undersøgte dette forhold, samt national pressedækning om sammenhængen mellem meningsløse voldshandlinger og psykiatriske medikamenter.
 • CCHR dokumenterede også talrige tilfælde af forældre, der var blevet presset eller tvunget til at give deres børn psykiatriske medikamenter som en betingelse for, at de måtte gå i skole, herunder at forældre blev tiltalt for medicinsk forsømme ved at nægte at give deres barn et medikament, der havde dokumenteret bivirkninger i form af selvmordstanker og voldelig adfærd. Ved at arbejde sammen med forældre, læger og mange borgerretsforkæmpere, blev dette emne bragt i de nationale medier, det blev indbragt for lokale og nationale lovgivere, og det resulterede i 2004 i et forbud mod at tvinge forældre til at give deres børn psykiatriske medikamenter.
 • De Forenede Nationers Komité for Barnets Rettigheder reagerede på rapporter fra CCHR Finland, Australien og Danmark, og udtrykte bekymring for, at ADHD og ADD ”bliver fejldiagnosticeret, og at psykostimulerende medikamenter derfor bliver overordineret, trods et voksende bevismateriale om disse stoffers skadelige virkninger.” Komiteen anbefalede, ”andre former for håndtering og behandling skal anvendes så meget som muligt for at løse disse adfærdsmæssige forstyrrelser.”
 • I 1991, i høj grad grundet CCHR’s indsats, afholdt FDA (den amerikanske levnedsmiddel- og lægemiddelstyrelse) høringer om det antidepressive medikament Prozac, hvor snesevis af forbrugerne afgav vidneudsagn om, at stoffet havde forandret folk, der ikke tidligere havde haft en psykose, selvmordstanker eller drabstanker. På grund af særinteresser blandt de stemmeberettigede FDA-bestyrelsesmedlemmer, blev der ikke gjort noget for at beskytte offentligheden før næsten tretten år senere, da CCHR’s mere end ti år lange kampagne for at afsløre farerne ved disse stoffer bar frugt, og FDA (under pres fra Kongressen) endelig udstedte styrelsens stærkeste advarsel om, at antidepressiv medicin kan forårsage selvmordstanker og -handlinger hos 18-årige og yngre personer. Denne blev senere udvidet til 24 år.
 • I 2007 var CCHR i samarbejde med informanter, forældre og forbrugergrupper med til at sikre en sprogbrug i FDA-reformloven, som gjorde det obligatorisk for alle reklamer for lægemidler at rådgive patienter om at indberette bivirkninger fra medicinen direkte til FDA.Efter de første reklamer var blevet offentliggjort, steg antallet af rapporter om bivirkninger med tre og tredive procent.

Sikring af menneskerettigheder

 • CCHR fotograferede og afslørede derefter hemmelige psykiatriske ”slavelejre” i Sydafrika, hvor titusinder af afrikanere var indespærrede i 1970’erne og 80’erne mod deres vilje i nedlagte mineanlæg, hvor de blev medicineret og udsat for smertefulde elektrochok uden bedøvelse. Apartheidstyret reagerede i 1976 ved at forbyde fotografering eller udbredelse af nogen form for oplysninger om psykiatriske institutioner, på hvilket tidspunkt CCHR skaffede World Health Organization undersøgelsen, som bekræftede CCHR’s påstande. Da apartheidtiden ophørte, præsenterede CCHR mundtlige og skriftlige vidneudsagn for Sydafrikas Sandheds- og forsoningskommission, som efterforskede apartheidforbrydelser og opnåede en national regeringsundersøgelse af psykiatrisk racisme. Regeringen omstødte forbuddet mod at videregive oplysninger om psykiatriske misbrug.
 • CCHR’s lokale afdeling i Tyskland gennemførte en omfattende efterforskning, der endeligt fastslog, at Tysklands førende psykiatere forsynede Hitler og naziregimet med en ”videnskabelig” retfærdiggørelse og begrundelsen for at ødelægge ”liv, der ikke fortjente at leve”. Dødshjælp blev først afprøvet i psykiatriske institutioner, før den blev eksporteret til koncentrationslejrene.Mange nazistiske psykiatere undslap retsforfølgelse ved Nürnbergprocessen og fortsatte med praktiserende efter krigen. I 1995 udgav CCHR den roste bog Psykiatere: Mændene bag Hitler. Fire år senere udsendte den tyske psykiatriforening en rapport, som bekræftede, at psykiatere var ”aktivt deltagende i og hovedansvarlige for de forskellige dødshjælpsorganisationer. De vejledte og ledte de forskellige dødshjælpskampagner.” De ”observerede og kontrolleret udvælgelsen af dem, der skulle dræbes.”
 • CCHR udførte en grundig efterforskning af den etniske udrensning i Bosnien og Kosovo og rapporterede deres resultater til FN’s krigsforbryderdomstol i Haag og Europarådet. De opdagede, at psykiatriske ideer om racehygiejne stod bag konflikten, især værker af Jovan Rašković, grundlægger af det socialdemokratiske parti og Radovan Karadžić, leder i krigstiden – begge psykiatere. I 1999 udsendte medlemmer af Europarådet en resolution, der anerkendte psykiatere som arkitekterne bag den etniske udrensning og tilskyndede Rådets medlemmer til at ”studere det materiale, der var blevet samlet og efterforsket af den franske afdeling af Medborgernes Menneskerettighedskommission.”Da Karadžić blev pågrebet i 2008, blev det rapporteret vidt og bredt, at Karadžićs etniske udrensning stammede fra hans psykiatriske baggrund.
 • Sammen med embedsmænd og medlemmer af det italienske parlament undersøgte CCHR’s italienske afdeling de koncentrationslejrlignende tilstande på landets psykiatriske anstalter. Personalet havde stukket de statslige bevilliger i egne lommer, mens patienter blev efterladt nøgne og udsultede. Regeringen reagerede på beviserne og udstedte en resolution, der beordrede lukning af de syvoghalvfems anstalter. De misbrugte og vanrøgtede indsatte blev overført til humane hjem, og mange lærte at læse, skrive og drage omsorg for sig selv for første gang i tredive år. CCHR blev belønnet med en medalje for deres humanitære arbejde.

Afsløringer af kriminelle psykiatriske overgreb

CCHR har kæmpet for at sikre en kompromisløs håndhævelse af loven, når behandlere i den psykiatriske sundhedssektor forbryder sig seksuelt mod deres patienter og efterfølgende gemmer sig bag deres rolle som terapeuter i et forsøg på at nedtone alvoren af deres forbrydelse. For at beskytte patienter mod seksuelle overgreb og svindel er følgende et eksempel på sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet gennemført:

 • Over 25 straffelovsbestemmelser er blevet vedtaget for at imødegå det stigende antal sexforbrydelser, der begås af psykiatere og psykologer i Amerika, Australien (Victoria), Tyskland, Sverige og Israel. Lovene klassificerer terapeut-patient sex som seksuelt overgreb eller voldtægt. Hundredvis af psykiatere og psykologer er blevet dømt og fængslet.
 • CCHR’s undersøgelser førte til, at en større privat psykiatrisk hospitalskæde i USA blev efterforsket af fjorten føderale og statslige undersøgelser for bedrageri og patientmisbrug. Før lukketid, udbetalte hospitalskæden over 1 milliard dollar i bødestraffe og civile bøder. Der blev efterfølgende vedtaget love, der forbød praksissen med at bruge ”dusørjægere” for at finde personer med gode forsikringer med henblik på at tvangsindlægge dem i psykiatrisk faciliteter malke deres forsikringer.
 • Talrige andre private, profitbaserede psykiatriske hospitaler blev efterfølgende efterforsket.I 2003 var firs procent af de amerikanske private psykiatriske hospitaler under strafferetlig efterforskning af statslige og føderale myndigheder, hvilket resulterede i 2,1 milliarder dollars i bødestaffe og civile bøder.
DOWNLOADS